Maksymalna stawka taksy notarialnej wynosi od wartości:

 • do 3.000 zł - 100 zł;
 • powyżej 3.000 zł do 10.000 zł - 100 zł + 3 % od nadwyżki powyżej 3.000 zł;
 • powyżej 10.000 zł do 30.000 zł - 310 zł + 2 % od nadwyżki powyżej 10.000 zł;
 • powyżej 30.000 zł do 60.000 zł - 710 zł + 1 % od nadwyżki powyżej 30.000 zł;
 • powyżej 60.000 zł do 1.000.000 zł - 1.010 zł + 0,4 % od nadwyżki powyżej 60.000 zł;
 • powyżej 1.000.000 zł do 2.000.000 zł - 4.770 zł + 0,2 % od nadwyżki powyżej 1.000.000 zł;
 • powyżej 2.000.000 zł - 6.770 zł + 0,25 % od nadwyżki powyżej 2.000.000 zł, nie więcej jednak niż 10.000 zł, a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn nie więcej niż 7.500 zł


Za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego między innymi:

 • umowę majątkową małżeńską - 400 zł;
 • testament - 50 zł;
 • testament zawierający zapis, polecenie lub pozbawienie uprawnionego prawa do zachowku - 150 zł;
 • odwołanie testamentu - 30 zł;
 • pełnomocnictwo - do dokonania jednej czynności 30 zł, natomiast przy czynnościach zawierających umocowanie do dokonania więcej niż jednej czynności - 100 zł;
 • oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku - 50 zł

 • za sporządzenie protokołu zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub walnego zgromadzenia spółdzielni - 750 zł;
 • za sporządzenie protokołu walnego zgromadzenia akcjonariuszy - 1.100 zł;
 • za sporządzenie protokołu zebrania wspólnoty mieszkaniowej - 300 zł;
 • za sporządzenie protokołu zawierającego oświadczenie towarzystwa funduszy inwestycyjnych o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego - 1.000 zł
 • za sporządzenie wypisu, odpisu lub wyciągu z akt notarialnych lub innego dokumentu maksymalna stawka wynosi 6 zł za każdą rozpoczętą stronę.

do wyżej podanych kwot dolicza się podatek VAT według stawki obowiązującej
zgodnie z przepisami prawa w dacie sporządzenia czynności notarialnej


PODATKI I OPŁATY

 • Notariusz jako płatnik na podstawie odrębnych przepisów pobiera podatki.
 • Jeżeli wniosek podlega opłacie sądowej, notariusz pobiera od wnioskodawców tę opłatę i zaznacza w akcie notarialnym wysokość pobranej opłaty sądowej

Szczegółowe informacje odnośnie kosztów czynności notarialnej uzyskacie Państwo bezpłatnie
pod numerem telefonu:  89 641-12-12